Etický kódex člena skupiny CHIPS


  • slobodne a slušne vyjadruje svoj názor,
  • je čestný, úctivý a citlivý k potrebám druhých,
  • akceptuje a pomáha riešiť problémy spolužiakov
  • je tolerantný a ohľaduplný,
  • vytvára vzťhy založené na ddôvere a porozumení
  • sám vyžaduje náročnosť, kritiku a rešpekt,
  • bojuje proti všetkým formám diskriminácie,
  • rešpektuje pravidlá a nariadenia vydané riaditeľkou školy
  • hrdo a úspešne reprezentuje svoju školu,
  • podujatí v škole a mimo školy sa zúčastňuje podľa ich charakteru v spoločenskom alebo športovom oblečení.