Žiacky parlament


ziacky-parlament-1Náš žiacky parlament vyvíja svoju činnosť v zmysle štatútu od roku 2000.  Práca v ňom pomáha deťom pochopiť zložitý svet a systematicky ich pripravuje na to, aby sa dokázali včleniť a postupne aj aktívne zapojiť do jeho chodu. Žiaci sa v ňom učia narábať s demokratickými právami.

Parlament úzko spolupracuje s vedením školy, školským psychológom, koordinátorom prevencie, zdravej výživy a rovesníckou skupinou Chips,

Jeho úlohou je zastupovať žiakov školy pri presadzovaní ich záujmov vo výchovno-vzdelávacom procese zabezpečovať a presadzovať uplatňovanie práv dieťaťa vo vzťahu k vedeniu školy. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci od 4. – 9. ročníka, nominovaní sú jednotlivými triedami. Jeho činnosť výrazne prispieva k demokracii v škole. Deti sú schopné viesť dialóg, sú tvorivé, tolerantnejšie a vedia sa navzájom počúvať. Začínajú chápať, že ich práva sú ohraničené právami druhej bytosti a v tomto duchu musia problém posudzovať z rôznych pohľadov. Žiacky parlament je dôležitým pomocníkom nielen pri organizovaní podujatí. V rámci prevencie sa zaoberá aj problematikou šikanovania a násilia. Žiaci vedia, že šikanovanie a vydieranie sa na škole netoleruje, že každé previnenie voči vnútornému poriadku školy je vždy dôsledne vyriešené a patrične potrestané. Agresorov  sa  darí odhaľovať práve preto, že im táto vec nie je ľahostajná. V dnešnej dobe, keď je svet plný násilia a rôznych nástrah, je nápomocná, anonymná, veľmi obľúbená a vyhľadávaná  Schránka dôvery.

 

Činnosť žiackeho parlamentu je zameraná na:

  • Demokraciu v žiackom parlamente.
  • Dodržiavanie detských práv prostredníctvom vnútorného poriadku školy.
  • Upevňovanie postavenia a vážnosti funkcie člena parlamentu.
  • Záujmovú činnosť organizovanie podujatí a iných aktivít.
  • Charitatívnu činnosť a verejno-prospešnú prácu.
  • Šírenie dobrého mena školy.
  • Spoluprácu s inými organizáciami a výchovnými inštitúciami.

Žiacky parlament sa stretáva podľa plánu (spravidla raz mesačne). Je spoluorganizátorom významných podujatí na škole. Prispieva  k vytváraniu pozitívnej  atmosféry vyhlasuje súťaže, ankety, zabezpečujú propagáciu podujatí, charitatívne aktivity, pravidelne aktualizuje centrálnu nástenku.

Krátkodobé aktivity sú venované významným dňom a výročiam. (Vianočná akadémia, burza darčekov, Pele-mele, Valentínska pošta, Deň narcisov, Týždeň zdravej výživy. Prečo som na svete rád alebo stop drogám –výstava výtvarných prác, do a iné.) Skúsenosti z organizovania aktivít potvrdili, že predpokladom úspechu je dobrá propagácia. Veľmi dôležitý je správny a rýchly prenos informácií do jednotlivých tried a pravidelná aktualizácia oznamov na centrálnej nástenke a to prostredníctvom výziev a rôznych  ankiet.

Slogany a fakty na centrálnej nástenke majú vždy svoje miesto.
Napr. Fajčenie vážne ohrozuje zdravie.Športom a hrou proti drogám. Ako sa brániť proti agresorovi. Priateľstvo a iné.

Dlhodobé aktivity trvajú zvyčajne počas jedného školského roka. Z niektorých podujatí sa časom stane tradícia, iné po svojom ukončení nahradia aktuálnejšie prípadne originálnejšie. Napr. Olompiádazber plastových fliaš a starého papiera.

Neodmysliteľnou súčasťou sú imaginárne bonusy. Sú stále žiadané a najviac využívané žiakmi  II. stupňa Pomáhajú im odbúrať stres v prípade nedostatočnej  prípravy na vyučovanie. Najčastejšie sú však vyžiadané pri ústnej odpovedi a absentujúcej domácej úlohy. Udeľovanie bonusov je prísne evidované a sú súčasťou klasifikačného záznamu.

V súčasnosti prebieha na škole projekt CHIPS,  ktorý svojím obsahom pripomína dlhoročnú činnosť našej  rovesníckej PEER skupiny.
Hlavným cieľom tohto medzinárodného projektu je preventívne pôsobenie proti negatívnym javom, ochrana detí, vytvorenie bezpečného a priaznivého prostredia pre ich rozvoj, vzdelávanie a podnetné formovanie životných hodnôt. Ide o rovesníkov načúvajúcich problémom žiakov, ktorí potrebujú, chcú pomoc alebo len o niečom  sa porozprávať, zdôveriť.

 

ziacky-parlament-3.png