Náplň práce výchovného poradcu


Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Náplň práce výchovného poradcu zahŕňa veľmi široké spektrum jeho povinností a úloh. Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

  1. s vedením školy,
  2. s pedagógmi,
  3. s triednymi učiteľmi,
  4. so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými deťmi, pomáha riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktami, agresivitou, alkoholom, drogami, poruchami učenia a správania,
  5. s rodičmi,
  6. s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie,
  7. s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – so sociálnou kuratelou (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi),
  8. s  políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok, besied),
  9. so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia).

Výchovný poradca sa permanentne vzdeláva a zvyšuje si kvalifikáciu. Pomáha pri tvorbe individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov s vývinovými poruchami učenia. Vykonáva príslušnú administratívnu agendu. Realizuje kariérne poradenstvo (organizuje besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáha ich usmerniť v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné množstvo informácií, organizuje pre nich exkurzie do škôl. Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady
a prehľady o profesijnej orientácii žiakov. Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľke školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a   prihlášky včas odosiela na stredné školy. V prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri reorientácii žiaka a zabezpečuje odoslanie novej prihlášky na školu, kde je možnosť prijatia. Kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov. Na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a programy Proforient.