Náplň práce výchovného poradcu


 • Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
 • Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom.
 • V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.
 • Náplň práce výchovného poradcu zahŕňa veľmi široké spektrum jeho povinností a úloh. Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:
  1. s vedením školy,
  2. s pedagógmi,
  3. s triednymi učiteľmi,
  4. so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými deťmi, pomáha riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktami, agresivitou, alkoholom, drogami, poruchami učenia a správania,
  5. s rodičmi,
  6. s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie,
  7. s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – so sociálnou kuratelou (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi),
  8. s  políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok, besied),
  9. so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia).
 • Výchovný poradca sa permanentne vzdeláva a zvyšuje si kvalifikáciu.
 • Pomáha pri tvorbe individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov s vývinovými poruchami učenia.
 • Vykonáva príslušnú administratívnu agendu.
 • Realizuje kariérne poradenstvo (organizuje besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáha ich usmerniť v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné množstvo informácií, organizuje pre nich exkurzie do škôl.
 • Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady
  a prehľady o profesijnej orientácii žiakov.
 • Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľke školy v súlade so záväznými
  a vyhláškou danými termínmi a   prihlášky včas odosiela na stredné školy.
 • V prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri reorientácii žiaka
  a zabezpečuje odoslanie novej prihlášky na školu, kde je možnosť prijatia.
 • Kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov.
 • Na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a programy Proforient.