Školský špeciálny pedagóg


Školská špeciálna pedagogička
Mgr. Diana Mosná
Konzultačné hodiny
Pondelok: 14.00 hod. – 15.00 hod.
Utorok: 14.00 hod. – 15.00 hod.
telefónny kontakt: +421 947 487 915

 Školský špeciálny pedagóg:

 • Vykonáva špeciálno-pedagogickú diagnostiku, individuálne, skupinové alebo hromadné poradenstvo a intervencie so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Vykonáva samostatné odborné činnosti zahŕňajúce liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež s narušeným psychosociálnym vývinom a s inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie sa zákonným zástupcom detí a pedagogickými zamestnancami školy.
 • Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.
 • Podieľa sa na tvorbe programov integrácie a inklúzie detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

 

Špecifické vývinové poruchy učenia a správania

Väčšina detí vzdelávaných v  základných školách sa bežne používanými metódami naučí správne písať, čítať a počítať dostanú základ, na ktorom budujú svoje ďalšie vzdelávanie a celkové životné uplatnenie. Okrem tejto skupiny máme v školách určité percento detí, ktoré v dôsledku drobného poškodenia niektorej mozgovej oblasti, prípadne jej nerovnomerného či nedostatočného vývinu, má mimoriadne problémy so zvládaním techniky čítania, písania a prípadne aj počítania. Zaujímavosťou je, že takéto deti majú zväčša priemernú, často až nadpriemernú inteligenciu. Tieto poruchy učenia zaraďujeme k tzv. vývinovým poruchám učenia. Vývinovým z toho dôvodu, že ide o poruchy, ktoré sa prejavia až na určitom stupni vývinu (napr. vstupom do školy). Takéto poruchy učenia môžu život dieťaťa veľmi negatívne ovplyvniť na dlhú dobu, prípadne úplne znemožniť jeho plynulé vzdelávanie. Ďalej voľne podľa Zelinkovej (2009).

Zvláštnosti v správaní sa žiakov so špecifickými poruchami učenia

Zvláštnosti v správaní, ktoré vznikajú ako následok špecifických porúch učenia (ŠPU), sú podmienené často pocitmi menejcennosti, snahou zakryť problémy a upozorniť na seba vykrikovaním, nevhodným správaním a pod.  ŠPU predstavujú závažnú prekážku v osvojovaní vedomostí, ale závažnejší je práve celý rad nepriaznivých následkov v správaní sa žiakov. Pokiaľ si dieťa nedokáže primerane osvojiť čítanie a písanie, musí hľadať náhradné formy učenia. Pokiaľ rodičia a samotné deti nespolupracujú s odborníkmi začínajú zaostávať vo vedomostiach, fixujú sa nesprávne pracovné návyky a neprimerané správanie. Znížený výkon dieťaťa sa potom odráža v hodnotení a klasifikácii žiaka. Dieťa si môže vytvoriť negatívny vzťah ku škole a učeniu, môžu sa objaviť fóbie, záškoláctvo, psychosomatické problémy.

Príčinou vzniku vývinových porúch učenia môže byť:

 • poškodenie vzniknuté počas vnútromaternicového vývinu a v ranom detstve,  ide o poškodenie v rámci mozgovej dysfunkcie
 • dedične ovplyvnené nerozvinutie schopností, špecifická porucha sa vyskytuje v blízkom príbuzenstve
 • ťažkosti v písaní, čítaní, počítaní
 • kombinácia vyššie uvedených vplyvov

 

Najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia:

 

 • Dyslexia
 • Dysgrafia
 • Dysortografia
 • Dyskalkúlia

 

Dyslexia
Porucha, ktorá postihuje schopnosti čítania. Pri čítaní musí dieťa zreteľne rozlišovať  tvar písmen, premeniť ho na zvukovú podobu. Žiak postupne prechádza po písmenách  a z reťazca znakov skladá slabiky, slová, vety. Úroveň čítania je pri dyslexii  nepomerne nižšia vzhľadom na ostané výkony dieťaťa.

 

Dysgrafia
Porucha, ktorá postihuje grafickú podobu písaného prejavu, čitateľnosť textu a úpravu. Pri dysgrafii ide o poruchu motoriky, deti nevedia dobre držať pero, majú neobratnú jemnú motoriku rúk. Často sa vyskytuje u detí v kombinácii s dyslexiou a dysortografiou. Opisovanie a prepisovanie textu je neúčinné.

Dysortografia
Porucha pravopisu, ktorá sa prejavuje neschopnosťou dieťaťa uplatňovať naučené gramatické pravidlá. Porucha sa netýka celej gramatiky, ale špeciálnych dysortografických javov. Táto porucha je príčinou veľkého počtu chýb v diktátoch. Žiaci majú gramatické pravidlá naučené, nevedia ich však prakticky uplatňovať. Vplyvom mozgovej dysfunkcie deti nedokážu správne rozlíšiť pri diktovanom písaní hlásky v slovách. Deti  s dysgrafiou robia chyby aj pri opise textov.

Dyskalkúlia
Porucha osvojovania matematických zručností. Dieťa má problém s pochopením základných matematických súvislostí, pojmov, úkonov (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie) a s abstraktným matematickým myslením.

 

Najčastejšie poruchy správania:

 • Ľahká mozgová disfunkcia (ĽMD)
 • Porucha pozornosti bez hyperaktivity (ADD)
 • Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

 

 

Ľahká mozgová dysfunkcia (ĽMD)
Syndróm ĽMD sa vzťahuje na deti priemernej a nadpriemernej inteligencie, ktoré majú určité poruchy správania a učenia. Rozsah takýchto porúch sa pohybuje od ľahkých až po ťažšie a je spojený s odchýlkami v funkcii centrálnej nervovej sústavy.

 

Porucha pozornosti bez hyperaktivity (ADD)
Diagnostikuje sa u detí s poruchami pozornosti, ale s normálnou úrovňou aktivizácie. Neobjavuje sa hyperaktivita a impulzivita, problémy sú v oblasti zameriavania pozornosti a v percepčno-motorických úkonoch. Môže sa objaviť denné snenie, pomalosť, problémy v nadväzovaní sociálnych vzťahov.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
Základné prejavy sú poruchy pozornosti spojené s impulzivitou, hyperaktivitou. Deti s ADHD sú rizikovou skupinou z hľadiska antisociálneho správania. Prejavujú sa u nich ďalšie príznaky ako znížená výkonnosť v škole, agresivita, neznášanlivosť, neschopnosť podriadiť sa autorite a pravidlám.

 

Použitá literatúra:

Zelinková, O. 2009. Poruchy učení. Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších dovedností. Praha: Portál, 2009.
Špecifické vývinové poruchy učenia.