Štatút rady školy


V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien o doplnkov (ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.) a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 291/2004 Z. z.) sa vydáva tento

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

Čl. 1

Základné ustanovenia

Štatút rady školy je základným normatívno-organizačným predpisom rady školy. Upravuje úlohy rady školy, rokovania rady školy, vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy a zriaďovateľovi, práva, povinnosti a zodpovednosť členov rady školy, pravidlá volieb a spôsob doplňovania jej členov.

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 1. Rada školy je zriadená pri Základnej škole Prokofievova 5, Bratislava.
 2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy.
 3. Rada školy je zriadená dňom 25. 4. 2012. Jej funkčné obdobie končí dňom 24. 4. 2016.
 4. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
 5. Rada školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

 

Čl. 3

Činnosť rady školy

 1. Rada školy ako iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy koná a vyjadruje sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
 2. Rada školy:
  1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
  2. na základe výberového konania podáva zriaďovateľovi návrh kandidáta na vymenovanie  do funkcie riaditeľa školy,
  3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy zriaďovateľovi vždy s odôvodnením,
  4. vyjadruje sa k návrhu na odvolanie riaditeľa školy zriaďovateľom do 15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie, vyjadruje sa k návrhu na vyradenie školy zo siete škôl.

 

 1. Riaditeľ školy predkladá rade školy v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. na vyjadrenie:
  1. návrh na počty prijímaných žiakov,
  2. návrh úpravy učebných plánov
  3. návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu školy,
  4. návrh rozpočtu,
  5. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
  6. správu o výsledkoch hospodárenia školy,
  7. koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a jeho každoročné vyhodnotenie,
  8. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

 1. Rada školy vo výberovom konaní na vymenovanie riaditeľa školy:
  1. je výberovou komisiou,
  2. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,
  3. vyzýva príslušný krajský školský úrad a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom,
  4. odovzdá bezodkladne zriaďovateľovi školy (najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania):
   1. návrh na vymenovanie riaditeľa,
   2. zápisnicu z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy s prílohami.
 1. Rada školy pri svojej činnosti rešpektuje všeobecne prijatú zásadu apolitickosti
  a nestraníckosti práce školy a dbá o to, aby otázky politického charakteru nežiaducim spôsobom neovplyvňovali prácu školy.

 

Čl. 4

Zloženie rady školy

 1. Rada školy má 11 členov.
 1. Členmi rady školy sú:
  1. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
  2. jeden zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov školy
  3. štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy:
  4. za zriaďovateľa delegovaní zástupcovia
 2. Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy sú členmi rady školy aj:
  1. jeden delegovaný zástupca krajského školského úradu,
  2. jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie,

 

Čl. 5

Členstvo v rade školy

 1. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.
 2. Členstvo v rade školy vzniká na základe tajného hlasovania zo zástupcov pedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy, nepedagogických zamestnancov a delegovaním zástupcov zriaďovateľa. Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky č. 291/2004 Z. z.
 3. Členom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony.
 4. Funkčné obdobie členov rady školy trvá štyri roky.
 5. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.
 6. Členstvo v rade školy zaniká:
  1. uplynutím funkčného obdobia rady školy,
  2. vzdaním sa členstva,
  3. ak sa člen rady školy stane riaditeľom školy alebo zástupcom riaditeľa školy,
  4. ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,
  5. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
  6. odvolaním delegovaného člena zriaďovateľom,
  7. odvolaním člena rady školy voličmi, ktorí ho do rady školy zvolili,
  8. odvolaním člena z dôvodu neospravedlnenej neúčasti na zasadnutiach,
  9. odvolaním člena z dôvodu neplnenia si povinností podľa tohto štatútu,
  10. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
  11. odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin,
  12. smrťou člena rady školy alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

 

 1. Členstvo v rade školy sa pozastavuje:
  1. dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy; členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania,
  2. pri potvrdzovaní riaditeľa vo funkcii.

 

 1. Doplňovanie členov rady školy sa realizuje:
  1. v prípade pozastavenie členstva – rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
  2. v pôvodnom zložení bez člena, ktorému je členstvo pozastavené,
  3. v prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia – predseda rady školy oznámi túto skutočnosť zástupcom tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje a požiada o doplnenie nového člena:
   1. podľa pôvodných výsledkov volieb pri vytváraní rady školy, ktorý sa umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov alebo delegovaním pri delegovaných zástupcoch; ak nie je možné splniť uvedenú podmienku pre doplnenie člena pri volených zástupcoch, zorganizuje rada školy v spolupráci so zriaďovateľom a riaditeľom školy doplňujúce voľby pre danú skupinu oprávnených voličov,
   2. mandát tohto doplneného člena končí v termíne funkčného obdobia rady školy ako celku,
  4. v prípade zániku členstva predsedovi rady školy pred uplynutím funkčného obdobia – sa doplnenie nového člena uskutoční:
   1. ako v bode (8) písmena b) tohto článku a nového predsedu rady školy zvolia jej členovia obdobným spôsobom ako pri voľbe predsedu rady školy na ustanovujúcom zasadnutí podľa čl. 7,
   2. mandát tohto doplneného člena končí v termíne funkčného obdobia rady školy ako celku.
 1. Nový člen musí byť doplnený do rady školy najneskôr do 30 dní po zániku členstva členovi rady školy, ktorého má nahradiť.

 

Čl. 6

Práva a povinnosti člena rady školy

 1. Člen rady školy má právo:
  1. voliť a byť volený,
  2. navrhovať kandidátov a kandidovať na funkciu predsedu rady školy,
  3. byť volený do obecnej rady školy,
  4. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  5. hlasovať o všetkých uzneseniach rady školy,
  6. predkladať na rokovanie rady školy vlastné materiály a návrhy,
  7. byť opäť volený do novej rady školy po uplynutí funkčného obdobia,
  8. vzdať sa členstva.

 

 1. Člen rady školy má povinnosť:
  1. zúčastňovať sa na zasadnutí rady školy; neospravedlnená neúčasť na 3 po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností podľa tohto štatútu,
  2. pravidelne informovať o činnosti rady školy zložky voliteľov, ktoré ho do rady školy zvolili alebo delegovali,
  3. zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými predpismi,
  4. zabezpečiť ochranu údajov chránených všeobecne záväznými právnymi normami alebo po prijatí takéhoto uznesenia.
 1. Ak si člen rady školy neplní svoje povinnosti podľa štatútu, predseda rady školy podá návrh na jeho odvolanie.

 

Čl. 7

Ustanovujúce zasadnutie a voľba predsedu rady školy

 1. Nová rada školy musí byť ustanovená najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia existujúcej rady školy.
 1. Na čele rady školy je predseda, ktorého na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolí rada školy zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.
 1. Ustanovujúce zasadnutie rady školy zabezpečuje zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy.
 1. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
 1. Voľba predsedu do rady školy sa môže uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (členov rady školy). Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina členov rady školy, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny opäť vyžaduje.
 1. Riaditeľ školy navrhne zloženie trojčlennej volebnej komisie. Jeho návrh musí byť voličmi schválený a navrhnutí členovia volebnej komisie musia s návrhom súhlasiť.
 1. Kandidáta na voleného predsedu rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený jeden kandidát.
 1. Volebná komisia pripraví hlasovacie lístky a oboznámi prítomných o pravidlách a podmienkach tajného hlasovania.
 1. Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch.
 1. Predsedom rady školy je zvolený kandidát, ktorý vo voľbách získal nadpolovičný počet hlasov členov rady školy.
 1. Vyhotovenie zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia zabezpečí riaditeľ školy. Zápisnica obsahuje opis priebehu a výsledky volieb, mená a priezviská členov rady školy, meno a priezvisko zvoleného predsedu rady školy a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia.
 1. Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia podpisuje zvolený predseda rady školy a najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia ju zašle zriaďovateľovi.
 1. Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom školy.

 

Čl. 8

Odvolanie predsedu rady školy

 1. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, ak:
  1. si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu,
  2. koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z.,
  3. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  4. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 mesiacov,
  5. o to sám požiada.
 1. V prípade odvolania predsedu rady školy sa postupuje podľa Čl. 5 bod (8) písm. c).

 

Čl. 9

Práva a povinnosti predsedu rady školy

 1. Predseda rady školy zastupuje radu školy navonok, riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady, ak nie sú zákonom alebo štatútom rady školy vymedzené do pôsobnosti iným.
 1. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi stretnutia rady školy podľa plánu zasadnutí, resp. podľa potreby.
 1. Predseda rady školy je povinný zvolať radu školy aj v prípade, ak o to požiada tretina členov rady školy, resp. riaditeľ školy alebo zriaďovateľ, a to do 15 dní od doručenia takejto žiadosti.
 1. Predseda rady školy je povinný v lehote do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy zaslať záznam o ustanovujúcom zasadnutí rady školy zriaďovateľovi.
 1. Predseda rady školy predloží členom na najbližšom zasadnutí rady školy po jej ustanovení návrh štatútu na schválenie.
 1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí rady školy na príslušný školský rok.
 1. Predseda rady školy je povinný najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania predložiť zriaďovateľovi návrh na vymenovanie riaditeľa.
 1. Predseda rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy archiváciu všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti rady školy. Všetky dokumenty rady školy uchováva predseda rady školy.
 1. Ak predsedovi rady školy zanikne členstvo v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia, je povinný preukázateľným spôsobom odovzdať dokumentáciu týkajúcu sa rady školy novému predsedovi rady školy do 10 dní po jeho zvolení.
 1. Ak si člen rady školy neplní povinnosti podľa štatútu, predseda rady školy oznámi túto skutočnosť zástupcom tej zložky, ktorú uvedený člen zastupuje.
 1. Uznesenie rady školy môže obmedziť kompetencie predsedu rady školy.
 1. V čase neprítomnosti zastupuje predsedu rady školy podpredseda rady školy v rozsahu práv a povinností predsedu rady školy.

 

Čl. 10

Vzťah rady školy k riaditeľovi, zriaďovateľovi a iným orgánom miestnej štátnej správy a školskej samosprávy

 1. Rada školy prerokúva so zriaďovateľom a riaditeľom školy:
  1. koncepciu rozvoja školy,
  2. návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom,
  3. materiálno-technické podmienky na činnosť školy,
  4. personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy,
  5. požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole a spôsob úhrady nákladov zvýšených z týchto dôvodov,
  6. správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach školy.
 1. Rada školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutia alebo ich časti aj ďalšie osoby, najmä riaditeľa školy, jeho zástupcov, ďalších zamestnancov školy, rodičov, žiakov ako aj ďalšie osoby, ktorých sa prerokovávaná problematika týka. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať.
 1. Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy podľa potreby s poradnými orgánmi riaditeľa školy – pedagogickou radou, predmetovými komisiami a metodickými združeniami. Ak rada školy rieši mimoriadne závažný problém, môže si vyžiadať stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy.

 

Čl. 11

Práva a povinnosti riaditeľa školy

 1. Riaditeľ školy predkladá rade školy v súlade s plánom zasadnutí alebo na vyžiadanie príslušné materiály a to spravidla v písomnej podobe a v požadovanom množstve.
 1. Na žiadosť rady školy je riaditeľ povinný podať informáciu aj osobne.

 

Čl. 12

Pravidlá rokovania rady školy

 1. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
 2. Na platnosť uznesenia rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady školy.
 3. Na platnosť uznesenia rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov rady školy.
 4. Každý člen rady školy má jeden hlas.
 5. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej 3-krát ročne. Pozvánky na zasadnutie rady školy spolu s prerokovávaným materiálom zabezpečuje predseda rady školy a zasiela ich členom rady školy najneskôr 5 dní pred termínom zasadnutia e-mailom.
 6. Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
 7. O priebehu každého zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica najneskôr do troch dní od ukončenia zasadnutia. Zápisnica obsahuje program zasadnutia, skutočnosti týkajúce sa zasadnutia, prijaté závery a uznesenia, spôsob a výsledky hlasovania. Prílohou k zápisnici je prezenčná listina podpísaná prítomnými členmi rady školy a hosťami zasadnutia. Zápisnica musí byť riadne očíslovaná, podpísaná predsedom rady školy, zapisovateľom a overovateľom, ktorý sa zvolí na Rade školy.

 

Čl. 13

Vypracovanie a schválenie štatútu

 1. Za vypracovanie štatútu rady školy zodpovedá predseda rady školy.
 2. Predseda rady školy oboznámi členov rady školy s návrhom štatútu ešte pred jeho schvaľovaním.
 3. Člen rady školy sa slobodne vyjadruje k návrhu štatútu a jeho autorstvo je výsledkom spoločného snaženia všetkých členov rady školy.
 4. Štatút rady školy sa schvaľuje verejným hlasovaním na najbližšom zasadnutí rady školy po jej ustanovení nadpolovičným počtom hlasov prítomných členov rady školy.
 5. Platnosť štatútu sa začína dňom jeho schválenia, podpisuje ho predseda rady školy. Platnosť štatútu je totožná s funkčným obdobím rady školy alebo môže platiť do času schválenia nového štatútu, ak sa o tom dohodnú členovia rady školy.
 1. Priebeh schvaľovania štatútu, spôsob a výsledky hlasovania sú podrobne zapísané
  v zápisnici zasadnutia rady školy, na ktorom bol schválený.
 2. Zmeny v štatúte je možné vykonať iba formou dodatku, ktorý schvaľuje rada školy obdobným spôsobom ako štatút.
 3. Štatút rady školy je pre verejnosť prístupný.

 

Čl. 14

Finančné zabezpečenie rady školy

 1. Finančnú úhradu nákladov na ustanovenie a činnosť rady školy zabezpečuje riaditeľ školy.
 2. Rada školy zabezpečuje svoju administratívnu činnosť z prostriedkov rozpočtu školy.
 3. Rada školy nemá vlastný majetok.

 

Čl. 15

Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy pri Základnej škole Prokofievova 5 dňa 25.4. 2012 a od toho dňa nadobúda účinnosť. Týmto sa ruší predchádzajúci Štatút rady školy.

 

 

 

V Bratislave, 25.4.2012

 

Mgr. Erika Machová, predsedníčka RŠ