Plán práce školského psychológa


Plán práce školského psychológa    

 1. Vo vzťahu k žiakom
  1. Pravidelné pozorovania  žiakov v 1.ročníku – začlenenie do kolektívu, grafomotorika, adaptácia na požiadavky školy, pozornosť, kognitívne schopnosti, komunikačné zručnosti. Konzultovať pozorovania s triednymi učiteľkami a s rodičmi, v prípade potreby odporúčať k odborníkovi.
   Termín: priebežne
  2. Zúčastniť sa zápisu do 1.ročníka – zamerať pozornosť na deti nezrelé, s problémami v grafomotorike, v zamerní pozornosti, v ťažkostiach s adaptáciou na nové prostredie.
   Termín: 2021
  3. V špeciálnych triedach pre žiakov s poruchami autistického spektra robiť pravidelné pozorovania zamerané na správanie žiakov, spoluprácu žiakov s učiteľmi, ich výchovno-vzdelávacie výsledky.
   Termín: priebežne
  4. Pre žiakov špeciálnej triedy – autistické spektrum v 8.ročníku zabezpečiť návštevy stredných škôl (SOŠ na Mokrohájskej ulici, OŠ na Dúbravskej ceste, SOU strojárske, SOŠ hotelová ).
   Termín: priebežne
  5. Pre žiakov špeciálnej triedy – autistické spektrum zabezpečiť individuálne terapeutické stretnutia 1xtýždenne formou hry a uvoľňovacích techník.
   Termín: priebežne
  6. Pre žiakov individuálne integrovaných s AS zabezpečiť individuálne poradenstvo 1x týždenne – rozhovory, uvoľňovacie techniky, kresba, hra.
   Termín: priebežne
  7. Poskytovať poradenstvo a terapie pre žiakov podľa potreby – integrovaní žiaci, žiaci s poruchami správania, žiaci s emočnými poruchami.
   Termín: priebežne
  8. So žiakmi 9.ročníka absolvovať program Profesijná orientácia pre výber SŠ – dotazníky, testy, rozhovory, konzultácie.
   Termín: november  – apríl
  9. So žiačkami 7.ročníka absolvovať projekt Dievčenské laboratórium – dospievanie – psychické a fyzické zmeny.
   Termín: marec – apríl
  10. Podľa potreby poskytovať triednym kolektívom a jednotlivcom stretnutia a konzultácie – šikana, nový žiak v triede, dievčatá a chlapci, autorita učiteľa.
   Termín: priebežne
  11. Spolupracovať s učiteľmi na Klube učenie po vyučovaní pre žiakov II. stupňa.
   Termín: priebežne
  12. Pokračovať v práci so skupinou CHIPS  – zabezpečiť školenie pre žiakov, zorganizovať workshopy pre žiakov I. stupňa, zorganizovať stretnutie s priateľskou školou CHIPS rovesníkmi so ZŠ Karloveská 61.
 2. Vo vzťahu k učiteľom
  1. Spolupráca s vyučujúcimi v špeciálnych triedach pre žiakov s poruchami autistického spektra – pozorovania, konzultácie, literatúra, pomoc s IVVP.
   Termín: priebežne
  2. Spolupráca s vyučujúcimi pri vypracovávaní IVVP pre žiakov individuálne integrovaných.
   Termín: október – november
  3. Podľa potreby poskytovať učiteľom konzultácie a pomoc pri riešení školských problémov so žiakmi a kolegami a osobných problémov, požičiavať im literatúru.
   Termín: priebežne
  4. Vytvoriť pre učiteľov program zameraný na sebareflexiu, povzbudzovanie a osobnostný rast (arteterapia v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi, podpora a povzbudzovanie v spolupráci s FiF UK Bratislava, podporné skupiny ).
   Termín: priebežne
  5. Spolupracovať so školskou špeciálnou pedagogičkou – žiaci s ŠPU, integrovaní žiaci, žiaci v programe arteterapie.
   Termín: priebežne
 3. Vo vzťahu k rodičom
  1. Poskytovať rodičom individuálne poradenstvo v oblastiach výchovy, rodinných problémov, emočných problémov, požičiavať literatúru, odporučiť odborné pracoviská.
   Termín: priebežne
  2. Zúčastniť sa podľa potreby rodičovských združení, počas TA poskytovať poradenstvo.
   Termín: priebežne
  3. Rodičom žiakov 9.ročníka poskytnúť podľa záujmu individuálne konzultácie v rámci programu Profesijná orientácia.
   Termín: december – jún
  4. Pre rodičov žiakov s AS zabezpečiť pravidelné stretnutia s vyučujúcimi – konzultácie o žiakoch, vyučovaní, nové poznatky o AS, prednášky o rodičovstve v spolupráci s Centrom Andreas a Katedrou psychológie FiF UK Bratislava.
   Termín: priebežne
 4. Vo vzťahu k vzdelávaniu v profesii
  1. Pravidelná účasť na stretnutiach školských psychológov v CPPPaP IV. Švabinského ul. – prednášky, workshopy.
  2. Supervízia v rámci adlerovskej psychoterapie a poradenstva, účasť na mezinárodnej Adlerovskej škole.
   Termín: priebežne
  3. Vzdelávanie v oblasti terapeutickej práce s deťmi a rodinami u Dr. Reichelovej v Košiciach.
   Termín: priebežne

Príprava a realizácia projektu autoevalvácie na škole – dotazníky pre rodičov, učiteľov a žiakov, sebaskúsenostné skupiny učiteľov, CHIPS skupina žiakov (v spolupráci so školskou špeciálnou pedagogičkou, učiteľkami.).

Mgr. Eva Hlistová