Prevádzka ŠKD


Personálne obsadenie:

Eva Šoókyová

Vlasta Šuličová
Mgr. Slipecká Valéria
Mgr. Kratochvílová Adriána
Bc. Chytilová Simona
Mgr. Sárköziová Mária
Bc. Puterová Adriána

Organizácia klubu detí:

Ranný ŠKD : od 7:00 hod. do 7.30 hod.
Popoludňajší ŠKD : od 11.45 hod. do 17.00 hod.
O prevádzke ŠKD počas prázdnin rozhoduje riaditeľ školy.

Zaradenie detí do ŠKD

  1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe riadne vyplnenej prihlášky podanej zákonnými zástupcami dieťaťa. Prihláška je k dispozícii u vychovávateľa ŠKD, alebo si ju môžete stiahnuť z  web stránky školy.
  2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.
  3. Odhlásenie dieťaťa zo ŠKD sa uskutoční podaním písomnej žiadosti, ktorá je k dispozícii u vychovávateľky ŠKD, alebo si ju môžete stiahnuť z web stránky školy.

Dochádzka detí

  1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí uvedie zákonný zástupca v prihláške do ŠKD.
  2. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne vopred.
  3. V prípade odchodu dieťaťa z ŠKD skôr, ako je odchod uvedený  na prihláške, musí dieťa doniesť písomnú žiadosť o uvoľnenie z ŠKD s dátumom, hodinou a podpisom zákonného zástupcu, alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo zástupcu zariadenia.
  4. Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.
  5. Uvoľnenie dieťaťa z ŠKD na základe telefonického hovoru nie je dovolené a nebude akceptované.

Odchod žiakov zo ŠKD


Doba pobytu dieťaťa v ŠKD sa riadi údajmi na zápisnom lístku, odchod dieťaťa mimo určenú dobu je možný len na základe písomnej žiadosti rodiča.