Prevádzka ŠKD


Personálne obsadenie:

Vlasta Šuličová – vedúca ŠKD
Eva Šoókyová
Maroš Pilát
Mgr. Valéria Kováčová
Bc. Michaela Lišková

Organizácia klubu detí

Ranný ŠKD : od 6.30 hod. do 7.30 hod.
Popoludňajší ŠKD : od 11.40 hod. do 17.30 hod.
O prevádzke ŠKD počas prázdnin rozhoduje riaditeľ školy.

Odchod žiakov zo ŠKD
Doba pobytu žiaka v ŠKD sa riadi údajmi na zápisnom lístku, odchod žiaka mimo určenú dobu je možný len na základe písomnej žiadosti rodiča.