Poplatky ŠKD


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka prijalo na svojom zasadnutí dňa 26.3.2019 Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2019 (ďalej len VZN), podľa ktorého  v bode 3

§3 odsek 1 znie:

           „(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 20 €/mesiac/dieťa, na 2. dieťa o 1 € menej a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku.“.

  1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok v rozpätí od 8 € do 10 €. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určí riaditeľ podľa náročnosti a druhu klubovej činnosti.

  2. A. na ranný školský klub detí, pobyt dieťaťa v školskom klube detí v čase obeda,

    B. pobyt dieťaťa v školskom klube pred začiatkom záujmovej činnosti organizovanej  školou.

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2019.

 

 

PRÍSPEVOK NA ÚHRADU ZA POBYT ŽIAKA V ŠKD uhrádza zákonný zástupca na účet ŠKD  nasledovne:

 

  • za mesiac september – po odovzdaní prihlášky do ŠKD,

  • za október – do 25. septembra 2021,

  • za mesiace november – jún do 25. dňa v mesiaci vopred na budúci kalendárny mesiac.

 

SPÔSOB PLATBY:

Platba za ŠKD – 20 môže byť realizovaná šekovou poukážkou, alebo prostredníctvom IB.

 

Žiadame rodičov, aby pri platbe vypĺňali údaje nasledovne:

  • šeková poukážka špecifický symbol /MESIAC /ROK/

  • internetbanking

 

č. účtu                                          SK58 5600 0000 0094 0108 2001

variabilný symbol:                     mesiac a rok

špecifický symbol:                     uveďte triedu, ktorú dieťa navštevuje

konštantný symbol:                   0308

poznámka :                                       meno dieťaťa