Poplatky ŠKD


V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava- Petržalka  3/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. apríla 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013

 

OZNAMUJEME,

 

že výška príspevku je stanovená nasledovne:

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

 

  1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 16 €/mesiac/dieťa, na 2. dieťa o 1 € menej a na každé ďalšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku.
  2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok v rozpätí od 6 € do 10 €. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určí riaditeľ podľa náročnosti a druhu klubovej činnosti.

 

  1. na ranný školský klub detí, pobyt dieťaťa v školskom klube detí v čase obeda,
  2. pobyt dieťaťa v školskom klube pred začiatkom záujmovej činnosti organizovanej  školou.

 

ÚHRADA NÁKLADOV ZA ŠKD

 

Poplatky ŠKD

Príspevok uhrádza rodič základnej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na číslo účtu  SK58 5600 0000 0094 0108 2001