Poplatky ŠKD


VÁŽENÍ RODIČIA,
VZHĽADOM NA TO, ŽE VYUČOVANIE JE AŽ DO ODVOLANIA PRERUŠENÉ, ŽIADAM VÁS, ABY STE ZRUŠILI TRVALÉ PRÍKAZY
NA ÚHRADU ŠKD.
AK NIEKOMU PLATBA NA MESIAC APRÍL ODIŠLA, POPLATOK VRÁTIME.
ĎAKUJEM.

MGR. DANIELA PETRÍKOVÁ

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka prijalo na svojom zasadnutí dňa 26.3.2019 Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2019 (ďalej len VZN), podľa ktorého  v bode 3

§3 odsek 1 znie:

           „(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 20 €/mesiac/dieťa, na 2. dieťa o 1 € menej a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku.“.

  1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok v rozpätí od 8 € do 10 €. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určí riaditeľ podľa náročnosti a druhu klubovej činnosti.

  2. A. na ranný školský klub detí, pobyt dieťaťa v školskom klube detí v čase obeda,

    B. pobyt dieťaťa v školskom klube pred začiatkom záujmovej činnosti organizovanej  školou.

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2019.

        Z tohto dôvodu žiadam rodičov, aby poplatok za ŠKD na mesiac máj 2019 (a ďalšie mesiace) uhradili vo výške 20 eur

(prípadne podľa bodu 2 A alebo B) do 28. apríla 2019 (najneskôr do 30.4.2019), aby ku dňu 1.5.2019 bola uvedená suma pripísaná

na účet školy (odporúčam bezhotovostný vklad, prevod na účet:

SK58 5600 0000 0094 0108 2001

 

                                                                                                                                   Mgr. Daniela Petríková
riaditeľka školy