ŠKD


skdŠKD navštevujú ho deti od 1. – 5. ročníka.

V ŠKD kladieme dôraz na zapracovanie aktivít, o ktoré deti prejavia záujem, no pri ich realizácií hlavne rešpektujeme bázu dobrovoľnosti, pestrosti a zameriavame sa hlavne na zmysluplné trávenie voľného času.
Celá činnosť je rozdelená do jednotlivých blokov a zameriava sa na odpočinkovú činnosť a prípravu na vyučovanie.
Najdôležitejšou súčasťou výchovy je výchovná činnosť, ktorá sa zameriava na rozvoj vo vzdelávacej, prírodovedno – environmentálnej, spoločensko – vednej, estetickej, pracovno – technickej a telovýchovnej činnosti.

Výchovno-vzdelávací program sa realizuje vo vlastných triedach, na školskom ihrisku, v telocvični, v herni, mimo budovy školy – podľa charakteru aktivít.

Výchovný program