ŠKD


skdŠkolský klub má na našej škole už svoju tradíciu.
Navštevujú ho deti od 1. – 5. ročníka a existuje od vzniku školy.

V ŠKD kladieme dôraz na zapracovanie aktivít, o ktoré deti prejavia záujem, no pri ich realizácií hlavne rešpektujeme bázu dobrovoľnosti, pestrosti a zameriavame sa hlavne na zmysluplné trávenie voľného času.
Celá činnosť je rozdelená do jednotlivých blokov a zameriava sa na odpočinkovú činnosť a prípravu na vyučovanie.
Najdôležitejšou súčasťou výchovy je výchovná činnosť, ktorá sa zameriava na rozvoj vzdelávacej, prírodovedno – environmentálnej, spoločensko – vednej, estetickej, pracovno – technickej a telovýchovnej činnosti.

Výchovno-vzdelávací program sa realizuje vo vlastných triedach, na školskom ihrisku, v telocvični, v herni, mimo budovy školy – podľa charakteru aktivít.