Rada rodičov


Predseda: Lenka Tokarská

Rada rodičov vznikla s cieľom zlepšenia materiálnych a finančných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, na podporu žiackych vzdelávacích a kultúrnych aktivít, na nákup odbornej literatúry a časopisov, na nákup odborných pomôcok i na kvalitnú reprezentáciu školy v oblasti vzdelávacej, kultúrnej, športovej a spoločenskej.Pomáha pri estetizácii školy, aby sa naši žiaci cítili v nej dobre.

Ako pomôcť?

Škole môžete pomôcť zvládnuť prevádzku finančným príspevkom alebo materiálnou pomocou. Z prostriedkov získaných vo forme príspevkov a sponzorských darov sa podporujú rôzne aktivity školy v súlade s navrhnutým rozpočtom Rady rodičov.
O použití takto získaných prostriedkov budete priebežne informovaní. Tešíme sa na vašu spoluprácu a podporu.