Práva a povinnosti žiakov


(Výňatok zo  školského poriadku)

P R Á V A  A  P O VI N N O S T I  Ž I A K O V

 

Nádhera neba je v jeho priezračnosti, nádhera človeka v jeho dokonalosti
Sün-C’

Časť prvá

Všeobecné práva žiaka

 Ako žiak základnej školy máš právo:

 • na bezplatné a povinné základné vzdelanie,
 • na zabezpečenie priaznivých podmienok pre vzdelávanie,
 • na ochranu zdravia,
 • na ochranu pred akoukoľvek formou rasovej, náboženskej a inej diskriminácie,
 • na zachovanie dôvernosti súkromných informácií,
 • aby bola rešpektovaná tvoja ľudská dôstojnosť,
 • na porozumenie, lásku, priateľstvo,
 • vyjadriť svoj vlastný názor,
 • žiaka nemožno využívať na ťažké práce, ktoré ohrozujú jeho zdravý fyzický vývoj,
 • voči žiakom nesmie byť použitá žiadna forma duševného alebo fyzického násilia, hrubosti, zneužívania, šikanovania.

 

Vzdelanosť neznamená nič inšie, než učením sa dopracovať k pravej ľudskosti
Sün-C’

 Časť druhá

 PRÁVA ŽIAKA V ŠKOLE

 Ako žiak Základnej školy Prokofievova 5 máš právo:

 • na omyl, chybu, ktorú môžeš napraviť,
 • byť na každej vyučovacej hodine,
 • vedieť, ako si bol za svoju prácu hodnotený ihneď, z písomnej práce do týždňa,
 • na informácie týkajúce sa vzdelávania a výchovy, potrebné pre tvoj osobnostný rast a uplatňovanie tvojich práv,
 • po chorobu, trvajúcej aspoň dva týždne, byť ospravedlnený na ďalší týždeň, doučiť sa, v prípade potreby aj za pomoci vyučujúceho,
 • ak učivu nerozumieš, požiadať učiteľa o jeho opätovné vysvetlenie, objasnenie,
 • byť skúšaný z učiva primeranej náročnosti a primeraným spôsobom,
 • použiť bonus v prípade, ak si sa dostatočne nepripravil na vyučovanie,
 • na prestávky cez vyučovanie, na desiatu,
 • po šiestich vyučovacích hodinách na obed,
 • vyjadriť svoj vlastný názor vhodnou formou,
 • predkladať návrhy a podnety prostredníctvom žiackeho parlamentu,
 • nesúhlasiť s hodnotením a prostredníctvom rodičov žiadať o komisionálne preskúšanie do troch dní po prebratí dokumentu o klasifikácii,
 • navštevovať ŠKD a iné formy záujmovej a športovej činnosti v popoludňajších hodinách,
 • využívať areál školy v popoludňajších hodinách výlučne na športovú a rekreačnú činnosť,
 • právo plniť povinnú školskú dochádzku čiastočne alebo aj celý školský rok na škole podobného typu v cudzine.

Časť tretia

POVINNOSTI ŽIAKA

SI ŽIAKOM ZÁKLADNEJ ŠKOLY, KTORÁ TI POSKYTUJE NIELEN VZDELANIE, ALE ŤA AJ VYCHOVÁVA.  AK BUDEŠ POZNAŤ SVOJE POVINNOSTI, REŠPEKTOVAŤ ICH,  DOSPELÍ BUDU REŠPEKTOVAŤ  TVOJE PRÁVA.

SPRÁVNU VEC HĽADAJ SPRÁVNYM SMEROM

 • na vyučovanie prichádzaj pripravený a včas, najneskôr do 7.50 h,
 • všímaj si svoje okolie, buď úctivý k dospelým, nezabudni pozdraviť,
 • pozdrav si zaslúžia aj tvoji spolužiaci,
 • ak si chlapec, pri vchádzaní do budovy si zlož čiapku z hlavy. Je to nielen prejav úcty, ale aj gavalierstva,
 • vrchné ošatenie a obuv si odkladaj do šatne,
 • do triedy vchádzaj slušne, ohľaduplne, aby si neublížil spolužiakom,
 • vždy sa riaď pokynmi učiteľov a dozor konajúcich učiteľov,
 • zo školy neodchádzaj dobrovoľne, len na písomnú žiadosť rodičov overenú triednym učiteľom formou priepustky,
 • ak si chorý, požiadaj rodičov, aby príčinu tvojej neprítomnosť ihneď oznámili v škole,
 • po chorobe prines ospravedlnenie od rodičov alebo lekára najneskôr do troch dní, v opačnom prípade tvoja absencia nebude ospravedlnená,
 • v prípade, ak sa dokáže, že si použil na spolužiaka akúkoľvek formu násilia, šikanovania, čaká ťa výchovné opatrenie a hodnotenie správania znížením známky zo správania,
 • za mimoriadne nevhodné správanie na vyučovaní, obmedzovanie práva na vzdelanie spolužiakov môžeš byť vylúčený z vyučovania rôznymi formami – privolaním rodičov, polície…
 • za neospravedlnenú absenciu ťa očakáva náležité hodnotenie, a to:
  za    1 neospravedlnenú hodinu – pokarhanie triednym učiteľom,
  za    3 neospravedlnené hodiny – pokarhanie riaditeľkou školy,
  za    7 neospravedlnených hodín – hodnotenie správania stupňom 2,
  za  19 neospravedlnených hodín – hodnotenie správania stupňom 3,
  za  31 neospravedlnených hodín – hodnotenie správania stupňom 4,
  pri 50 neospravedlnených hodinách – oznámenie na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – Odbor sociálnych vecí a rodiny

Za vzorné správanie, účasť v súťažiach, reprezentáciu školy, pomoc spolužiakom, kamarátom a dospelým Ťa čaká odmena, a to:

 • pochvala triednym učiteľom,
 • pochvala riaditeľkou školy,
 • knižná odmena alebo iný vecný dar,
 • zverejnenie mena na nástenke školy, prostredníctvom Petržalských novín,
 • návrh na ocenenie Junior – osobnosť Petržalky, ktoré udeľuje starosta mestskej časti
 • vyhlásenie za najlepšieho žiaka školy.
 • do školy si nos všetky potrebné pomôcky a školské potreby,
 • staraj sa o svoje zdravie, dodržiavaj hygienické zásady:
  prezúvaj sa,
  na hodinách telesnej výchovy sa  prezliekaj do úboru na telesnú výchovu,
  na hodinách techniky, svet práce, rovnako ako aj pri iných prácach fyzického charakteru sa prezleč do primeraného pracovného odevu,
  rešpektuj pracovný poriadok a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia špecifické pre hodiny telesnej výchovy, chémie, fyziky, technickej výchovy, pre laboratórne práce, na hodinách, kde si vedomosti overuješ pokusom  cez malé
 • prestávky opúšťaj triedu len v nutnom prípade,
 • cez veľkú prestávku odchádzaj na prechádzkový dvor podľa pokynov vyučujúcich. Pri sťahovaní do odborných učební alebo na TV čakaj vždy na príslušného učiteľa,
 • bez súhlasu učiteľa nemeň nikdy svoje miesto v triede,
 • svoje školské potreby udržiavaj v poriadku – musia byť obalené a podpísané, šetri učebnice, po tebe ich budú používať ďalší žiaci,
 • po skončení vyučovania nechaj svoje miesto v triede čisté, stoličku vylož, z triedy vychádzaj len s učiteľom,
 • vyjadruj sa slušne, ovládaj svoj temperament,
 • svoj názor vyjadruj takou formou, aby ho mohlo tvoje okolie akceptovať,
 • nevykrikuj, nepoužívaj nevhodné a vulgárne slová, neubližuj,
 • ak chceš niečo povedať, vždy sa slušne prihlás o slovo,
 • v ŠJ sa správaj kultúrne, ber ohľad na spolužiakov a ostatných, ktorí sa v ŠJ stravujú,
 • neotváraj okná v neprítomnosti učiteľa,
 • nič neber od neznámych ľudí,
 • nápoje v automate si môžeš kúpiť pred vyučovaním, alebo cez desiatovú prestávku,
 • nenos do školy klenoty a drahé predmety,
 • ak sa ti niečo stratí, nahlás stratu triednemu učiteľovi,
 • mobilný telefón pri vstupe do budovy vypni, všetky oznamy rodičom v čase vyučovania zabezpečia pedagogickí zamestnanci,
 • s rodičmi budeš v telefonickom kontakte až pri odchode zo školy.

ZAKAZUJE SA

 • chodiť nevhodne a neprimerane upravený (farbiť si vlasy, používať make up,)
 • nosiť predmety, ktoré ohrozujú tvoje zdravie a zdravie tvojich spolužiakov,
 • používať akékoľvek slúchadlá, pokiaľ to nevyžaduje Tvoja práca na vyučovaní,
 • používať mobilný telefón v čase vyučovania,
 • nosiť obrázky a časopisy, ktoré ohrozujú mravný vývoj,
 • požívať alkoholické nápoje, toxické látky, drogy, fajčiť,
 • hrať karty a iné hazardné hry,
 • zdržiavať sa v reštauračných zariadeniach bez doprovodu rodičov, navštevovať diskotéky po 20.00 hod,
 • používať hrubé a vulgárne slová, nadávky,
 • ubližovať spolužiakom a spoluobčanom,
 • používať akékoľvek formy násilia, šikanovania,
 • ubližovať zvieratám a týrať ich,
 • jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy,
 • zdržiavať sa v skupinách na školskom dvore v mimovyučovacom čase za iným účelom, ako je športovanie,
 • vodiť psov do areálu školy,

 Ak budeš rešpektovať všetky pravidlá, život na škole bude radostný a ty zmúdrieš, vyrastieš v láske a priateľstve. Buď si vedomý toho, že za každú prácu, za každý skutok prichádza odmena, či už kladná alebo záporná.

 

PRETO SI PAMÄTAJ DESATORO  ŽIAKA NAŠEJ ŠKOLY

 

 DESATORO  ŽIAKA NAŠEJ ŠKOLY
 1. HRAJ FÉR
 2. NIKOHO NEBI
 3. VRACAJ VECI TAM, KDE SI ICH NAŠIEL
 4. UPRATUJ PO SEBE
 5. NEBER NIČ, ČO TI NEPATRÍ
 6. AK NIEKOMU UBLÍŽIŠ, POVEDZ: „PREPÁČ“
 7. PRED JEDLOM SI UMY RUKY
 8. ŽI VYROVNANE – UČ SA, PREMÝŠĽAJ, TROCHU MAĽUJ, KRESLI, TANCUJ, SPIEVAJ, HRAJ SA, PRACUJ
 9. KEĎ SA VYDÁŠ DO SVETA, MAJ PRI SEBE PRIATEĽA
 10. NIKDY NEZABUDNI: DÍVAJ SA A  TEŠ SA  Z  KAŽDEJ MALIČKOSTI