Novinky


USMERNENIE k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach

Ministerstvo školstva za účelom aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo „USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH  POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE“, ktoré je platné po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie v čase, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený


Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti


DETSKÝ ČIN ROKA 2022

Projekt motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé.

KĽÚČOVÉ TÉMY PRÍBEHOV SÚ:
Hodnota ľudského života, zdravie a choroba, pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spol
upatričnosť…

Viac informácií o projekte nájdete TU


ŠKOLSKÝ PORIADOK


Riaditeľ školy vydáva tento školský poriadok v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon ), vyhláškou MŠ SR č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, vyhláškou č.320/2008 Z.z. o základnej škole, zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, metodickým pokynom č.22/2011-R na hodnotenie žiakov základnej školy a Dohovoru o právach dieťaťa.

Školský poriadok