Popis krokov pre venovanie 2% z dane


Ď A K U J E M E

vopred za Vaše 2% z DANE!


Údaje o nás:
• IČO: 52371191
• Obchodné meno
: Rodičovské združenie pri ZŠ Prokofievova
Právna forma: Občianske združenie
• Sídlo: Prokofievova 999/5, 85101 Bratislava – Petržalka
• Zápis v zozname prijímateľov 2% (3%) podielu zaplatenej dane: TU
• Číslo účtu: nie je potrebné nikde vypĺňať (Daňový úrad eviduje u seba čísla účtov per IČO)


ČO MÁM UROBIŤ AK CHCEM PRISPIEŤ:

ZAMESTNANEC

1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

2. Vyplňte pred – vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

3. Do 31.marca 2022 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na Daňový úrad podľa vášho bydliska, alebo do 29. marca 2022 na sekretariát ZŠ Prokofievova.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je:

1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

2. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, len ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane (ak ste v roku 2021 vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre akúkoľvek neziskovú organizáciu najmenej 40 hodín).

FYZICKÁ OSOBA
Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu (Údaje o nás vyššie).


2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať v lehote do
31. marca 2022 buď osobne, poštou, alebo elektronicky(dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

PRÁVNICKÁ OSOBA
Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu (Údaje o nás vyššie).


2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie
31. marca 2022 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.


CHCEME POMÔCŤ ZLEPŠIŤ PROSTREDIE, KDE SA VZDELÁVAJÚ NAŠE DETI

My v Rodičovskom združení chceme prispievať kúsok po kúsku k zlepšeniu vybavenia školy
a kvality vzdelávania našich detí.

Informácie o použití vyzbieraných prostriedkov nájdete na stránke školy RADA RODIČOV.