Školský poriadok


Riaditeľ školy vydáva tento školský poriadok v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon ), vyhláškou MŠ SR č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, vyhláškou č.320/2008 Z.z. o základnej škole, zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, metodickým pokynom č.22/2011-R na hodnotenie žiakov základnej školy a Dohovoru o právach dieťaťa.
Školský poriadok