Moderné vyučovanie v bežnej triede ZŠ


Pani učiteľka Monika Kozlíková je autorkou myšlienky: MODERNÉ VYUČOVANIE V BEŽNEJ TRIEDE ZŠ.

Vďaka nej a spoločnosti DEUTSCHE TELECOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA plánujeme začiatkom školského roka 2022/2023 v ZŠ Prokofievova 5 zriadiť prvú pilotnú triedu budúcnosti.

Spoločnosť DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA podporila náš pilotný projekt moderného digitálneho vzdelávania darovaním 20 notebookov a externých monitorov. 
Digitálne technológie tak využijeme na hodinách informatiky, ale aj na hodinách slovenského jazyka, matematiky či biológie.
Cieľom je zefektívniť vyučovanie spôsobom, ktorý je dnešným mladým ľuďom najbližší a naučiť ich, že digitálne technológie sú určené nielen na zábavu, ale hlavne na vzdelávanie a prácu.

V pilotnom programe inovatívneho digitálneho vzdelávania sa žiaci naučia pracovať s rôznymi  aplikáciami, vyhľadávať a vyhodnocovať informácie, pracovať na spoločných digitálnych projektoch, prezentovať svoje nápady a výsledky svojej práce.

Týmto chceme poďakovať spoločnosti DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA za podporu rozvoja budúcich generácií.