OznamŠKOLSKÝ PORIADOK


Riaditeľ školy vydáva tento školský poriadok v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon ), vyhláškou MŠ SR č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, vyhláškou č.320/2008 Z.z. o základnej škole, zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, metodickým pokynom č.22/2011-R na hodnotenie žiakov základnej školy a Dohovoru o právach dieťaťa.

Školský poriadok


Milí rodičia a priatelia školy,

chceme Vás osloviť s možnosťou prispieť 2% z dane (cez o.z. Rodičovské združenie ZŠ Prokofievova) na rekonštrukciu vstupnej haly, ktorú naša škola pripravuje v spolupráci s architektonickým štúdiom.

Plánujeme vybudovať moderné výchovno-vzdelávacie a kultúrne centrum, ktoré bude slúžiť nie len žiakom, ale aj rodičom, pedagógom, umelcom a širšej verejnosti. Cieľom projektu je vytvoriť funkčné inkluzívne a multikultúrne prostredie, a tým podporiť začlenenie a rozvoj žiakov so špeciálnymi potrebami.

Po realizácii projektu si aj vy budete môcť v novom modernom priestore pozrieť maliarske diela umelcov, vypočuť si rozhovory so známymi osobnosťami, pozrieť si vystúpenia žiakov našej školy, či zúčastniť sa na zaujímavých besedách.

Žiaci priestor využijú na moderné vzdelávanie, oddych počas prestávok, budovanie vzťahov, ale aj prezentáciu vlastných diel a projektov.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

DIZAJNOVÝ NÁVRH PRE VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE A KULTÚRNE CENTRUM ZŠ PROKOFIEVOVA 5