Oznam ŠJ


OZNAM K PLATBÁM ZA ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE 2021/2022
ŠJ pri ZŠ Prokofievova 5
 

Výška stravnej jednotky:        

1.stupeň: 1, 21 €/deň
2.stupeň: 1, 30 €/deň

Režijné náklady: 10 €/mesiac 

    Odporúčame rodičom, aby si nastavili trvalý príkaz na sumu:

 

1.stupeň 33 €/mesiac
2.stupeň 34,7 €/mesiac

Strava sa uhrádza mesiac vopred do 25. dňa v mesiaci na číslo účtu ŠJ:   

SK66 5600 0000 0094 0108 0014 

Vzniknutý preplatok Vám bude vrátený na konci školského roka 2021/2022. 

Podmienkou prihlásenia na stravu je vyplnený a odovzdaný zápisný lístok stravníka na školský rok 2021/2022a uhradený poplatok za stravu. 

Žiakovi, ktorý nebude mať odovzdaný zápisný lístok a nebude mať uhradený poplatok za stravu na mesiac september do 25.8.2021 nebude vydaný obed dňa 2. 9. 2021.

                                                                                                                                                                 Soňa Záhorcová
                                                                                                                                                                        vedúca ŠJ

Zápisný lístok do ŠJ