Zápis do 1. ročníka ZŠ


Vážení rodičia budúcich prvákov,

        všetci žijeme zvláštnu dobu poznamenanú pandémiou, ktorá vážnym spôsobom zasiahla a stále zasahuje do našich životov. Niektoré tradície musia nahradiť nové skutočnosti, ktoré sa stávajú realitou súčasných dní. Jednou z týchto udalostí je aj zápis dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.
O prvý, slávnostný kontakt so školou budú budúci prváci ochudobnení. Z krásnej udalosti sa stane administratívna záležitosť, ktorú za deti vykonáte Vy, ich rodičia.

Na to, aby sme v školskom roku 2021/2022 prijali Vaše dieťa do prvého ročníka, je potrebné vypísať prihlášku a dotazník k zápisu dieťaťa do 1. ročníka.

V dotazníku máte možnosť požiadať o test školskej zrelosti, ktorý za bežných okolností vykonávajú CPPPaP.
Tie v súčasnosti tiež pracujú v obmedzenom režime, preto nebudú mať čas a priestor, aby vyšetrili všetky deti – predškolákov.
Túto službu ponúkame z vlastnej iniciatívy. V prípade, ak naši odborní zamestnanci zistia akékoľvek problémy, ktoré by bránili systematickému vzdelávaniu, budú kontaktovať rodičov, resp. zákonných zástupcov, odporučia odborné vyšetrenie a ďalší postup pri práci s dieťaťom.
Pevne veríme, že od septembra 2021 bude škola a školské vzdelávanie plynulé, plné radostných maličkostí, z ktorých sa stanú denné radosti a deti sa budú v škole nielen vzdelávať, ale budú v nej tráviť krásne a nezabudnuteľné chvíle, na ktoré si radi zaspomínajú aj v dospelosti.

Čo ponúkame?

 • príjemné pracovné prostredie v triedach vybavených interaktívnou tabuľou, dataprojektormi, podnetnými pomôckami;
 • mladý pedagogický kolektív, ktorý pracuje netradičnými formami, využíva atraktívne metódy vzdelávania – napr. diferencované vyučovanie (aby každý žiak pracoval na úrovni, na ktorej sa práve nachádza, aby sa nikto nenudil, ale so záujmom pracoval a spolupracoval s ostatnými.
 • Špeciálne triedy pre deti s autizmom – normointelekt.
 • Vyučovanie anglického jazyka s využívaním metódy CLIL.
 • Špecializované odborné učebne (jazyková, chemická, polytechnická, dve špeciálne učebne IKT.
 • Všetky kmeňové triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou, projektorom, PC.
 • Konverzácia v anglickom jazyku so zahraničnými lektormi (projekt Projekt Educate Slovakia).
 • Ekologická výchova ako pevná súčasť výchovnovzdelávacej činnosti.
 • V spolupráci s Klubom modernej gymnastiky (Klub Haló, haló) a Súkromnou ZUŠ vytvárame podmienky nielen pre ich žiakov, ale ponúkame rodičom celodennú starostlivosť o ich deti.
 • Realizácia projektov – Eko projekty, Pomáhajúce profesie, projekty EÚ, Tvory mesta.
 • Pestrú a bohatú klubovú činnosť: informatika, športová príprava (futbal, floorbal, turistika), tanečný, výtvarný krúžok, malý vedec, konverzácia v cudzom jazyku.
 • Inkluzívne vzdelávanie na všetkých úrovniach.
 • Stoličkový výťah, toalety pre imobilných žiakov, príprava bezbariérového vchodu do budovy školy.
 • Nadštandardnú starostlivosť poskytovanú žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, špeciálni pedagógovia, pedagogickí asistenti).
 • Zdravú a vyváženú stravu v školskej jedálni – obedy a doplnkové stravovanie vo forme desiatej.
 • 100% kvalifikovaný kolektív pedagogických a výchovných zamestnancov.

       Bližšie informácie získate na vedení školy.

Elektronická prihláška do 1. ročníka

Dotazník k zápisu do 1. ročníka

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky