Žiadosť o vrátenie preplatku za stravné


Vážení rodičia,
vyúčtovanie zálohových platieb (preplatok) za stravné uskutoční na základe žiadosti o vrátenie preplatku.
Priložené vyplnené a podpísané tlačivo /okrem sumy/ Vás prosím doručiť mailom na adresu školskej jedálne: jedalen.prokofievova.5@gmail.com alebo osobne do schránky pred budovou školy.

Soňa Záhorcová
vedúca ŠJ

Žiadosť o vrátenie preplatku za stravné

Informácie k zaplateného preddavku – kaucie na stravu