Obnovenie výchovy a vzdelávania v ZŠ Prokofievova 5


OBNOVENIE  VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ, PROKOFIEVOVA 5, od 15. júna 2020  

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4738/2020 z 9. júna 2020 mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2020/12033-A2110 z 28. mája 2020 s účinnosťou od 15. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ, v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok.

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 15.6.20

ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA od 15.6.2020

Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

Rozhodnutie starostu MČ Bratislava-Petržalka v súlade s rozhodnutím Ministra školstva SR o obnovení školského vyučovania a prevádzke školských zariadení od 15.6.2020