Oznam – zmena poplatku ŠKD


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka prijalo na svojom zasadnutí dňa 26.3.2019 Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2019 (ďalej len VZN), podľa ktorého  v bode 3

§3 odsek 1 znie:

           „(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 20 €/mesiac/dieťa, na 2. dieťa o 1 € menej a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku.“.

  1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok v rozpätí od 8 € do 10 €. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určí riaditeľ podľa náročnosti a druhu klubovej činnosti.

  2. A. na ranný školský klub detí, pobyt dieťaťa v školskom klube detí v čase obeda,

    B. pobyt dieťaťa v školskom klube pred začiatkom záujmovej činnosti organizovanej  školou.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2019.

 Z tohto dôvodu žiadam rodičov, aby poplatok za ŠKD na mesiac máj 2019 (a ďalšie mesiace) uhradili vo  výške 20 eur
(prípadne podľa bodu 2 A alebo B) do 28. apríla 2019 (najneskôr do 30.4.2019), aby ku dňu 1.5.2019 bola uvedená suma pripísaná
na účet školy (odporúčam bezhotovostný vklad, prevod na účet:

SK58 5600 0000 0094 0108 2001

 

                                                                                                                                   Mgr. Daniela Petríková
riaditeľka školy