Oznam o zmene poplatkov ŠJ


V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava- Petržalka č. 4 /2019 zo dňa  26.3.2019  (ďalej len VZN), ktorým sa mení VZN 3/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. apríla 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013
OZNAMUJEME,
že od 1. mája 2019 nadobúda účinnosť § 5, ods. 2, ods.3, ods. 7 citovaného VZN (ods. 7a nadobúda účinnosť 1. septembra 2019).
  1. Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem (finančné pásmo 4).
  2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/1 dieťa.
  3. Zamestnanec ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/ 1 zamestnanec.

VZN Bratislava- Petržalka č. 4 /2019 zo dňa  26.3.2019 

 

Príspevok uhrádza rodič základnej škole vopred, najneskôr do 25. dňa v kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa dieťa bude stravovať.

Číslo účtu (IBAN) SK66 5600 0000 0094 0108 0014

Mgr. Daniela Petríková, riaditeľka školy