ŠKD


skdŠkolský klub má na našej škole už svoju tradíciu.
Navštevujú ho deti od 1. – 9. ročníka a existuje
od vzniku školy.

Školský klub na 1.stupni tvoria 4 oddelenia, ktorých činnosť je riadená týždenným plánom .
V ňom kladieme dôraz na zapracovanie aktivít, o ktoré deti prejavia záujem, no pri ich realizácií hlavne rešpektujeme bázu dobrovoľnosti, pestrosti a zameriavame sa hlavne na zmysluplné trávenie voľného času.
Celá činnosť je rozdelená do jednotlivých blokov a zameriava sa
na oddychovú, rekreačnú činnosť a prípravu na vyučovanie. Najdôležitejšou súčasťou výchovy je vychovná činnosť, ktorá sa zameriava na rozvoj vzdelávacej, prírodovednej, spoločenskovednej, estetickej, pracovnej, športovej a dopravnej činnosti.

Výchovno-vzdelávací program sa realizuje vo vlastných triedach, na školskom ihrisku, v telocvični, v počítačovej učebni, mimo budovy školy, podľa charakteru aktivít.

Výchovný program